Liidust

Eesti Väikepruulijate Liit on loodud 2013. aastal eesmärgiga jätkata ning arendada Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioone, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: • Võitlus alkoholi liigtarbimise vastu läbi tarbimiskultuuri tõstmise • Eesti väikepruulijate toodangu tutvustamine ja propageerimine • Eesti väikepruulijate õiguste ja huvide esindamine ning muud seotud tegevused • Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega nii kodu- ning välismaal, sidemete arendamine ja koostöö korraldamine teiste sarnaste huvidega organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides • Tegevuse eesmärkidega seonduv info-, reklaami-ja konsultatsioonialane tegevus ning kursuste korraldamine EVPL koondab enamikku Eestis tegutsevatest väikestest õlle-, siidri- ja veinitootjatest. Ühingu liikmeks võivad olla kõik Eestis tegutsevad või tegevust planeerivad juriidilisest isikust väikepruulijad, kelle toodangumaht ei ületa 5 000 000 (viis miljonit) liitrit aastas, kes on iseseisvad ja ei ole omandisuhte kaudu seotud suurtootjaga ning kes kasutavad tootmises Eesti Väikepruulijate Liidu Heas Tavas kirjeldatud meetodeid.

EVPL missiooniks on liikmete huvide esindamine ning Eesti alkoholikultuuri arendamine läbi kõrgekvaliteediliste toodete pakkumise ja tarbijate harimise

Eesti Käsitööõlle/siidri/veini märk

Märgid Eesti Käsitööõlu, Eesti Käsitöösiider ja Eesti Käsitöövein on loodud eesmärgiga eristada EVPL liikmete tooteid masstoodangust. Märgi intellektuaalne omand kuulub EVPL-ile ning märgid on registreerimisel Eesti Patendiametis. Õigus märki toodetel ja infomaterjalides kasutada on ainult EVPL liikmetel ja toetajaliikmetel. Sellega on tagatud, et tegemist on väiketootja poolt ja EVPL Head Tava järgides valminud tootega.

Hea tava

1. Oma tegevuses juhindub Eesti Väikepruulijate Liidu (EVPL) liige Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (ATKEAS) ette nähtud nõuetest alkoholi tootmisele ja registreeritud aktsiisilaopidaja tegevusloa saamisele. 2. EVPL liige täidab Toiduseaduse nõudeid tootmisruumide heakorrale, toidu tootmisele ja enesekontrolliplaanile. 3. EVPL liige täidab Alkoholiseaduse nõudeid alkoholi käitlemisele. 4. Kui EVPL liige märkab alkoholi tootmise ja turustamise seadustest möödahiilimist või mittetäitmist, siis aitab ta alati kaasa seadustest kinnipidamisele. 5. Kääritamise protsessis kasutatavate lisaainete asjus juhindub EVPL liige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid. EVPL liikmed ei kasuta õlle, veini, puuvilja-marjaveini ja siidri pruulimisel sünteetilisi lisa- ja abiaineid. 6. EVPL liikmed kasutavad pruulimisel traditsioonilisi põhimõtteid. Õlle pruulimisel ei kasutata HG (high gravity) meetodit. Veini, puuvilja-marjaveini ja siidri tegemisel ei kasutata toodangu lõppviimistlusel kanguse reguleerimiseks vee lisamist. 7. EVPLi veini, puuvilja- ja marjaveini ning siidritootjad kasutavad oma toodangu põhitoorainena kodumaist toorainet – viinamarju, puuvilju, marju jt taimi. Kontsentraatide kasutamine ei ole lubatud. 8.Õuna- ja pirnisiider on saadud Eestis kasvanud  õuna ja pirnimahla kääritamise teel  ja ilma mis tahes ajal destilleeritud alkoholi lisamiseta. Õuna- ja pirnisiidri puhul kasutatakse pudelis teisest kääritamist või süsihappegaasi lisamist. 9. Vein on saadud Eestis kasvanud viinamarjade mahla kääritamise teel. 10. Alkoholisisalduse tõstmiseks ning maitsestamiseks on lubatud suhkru, suhkrutoodete ja/või mee lisamine virdele. 11. Liidu liige ei avalda enda ja oma teenuste kohta eksitavat reklaami või teiste liikmete tooteid halvustavat informatsiooni. 12. Konflikti korral Liidu juhatuse liikme isiklike ärihuvide ja liidu esindamise vahel peab juhatuse liige end otsuse tegemisest taandama. 13. Avastades EVPL liikme poolt Hea Tava koodeksi rikkumise, pöördub liidu liige juhatuse poole, kes pöördub kõige pealt konfidentsiaalselt rikkuja poole, et arutada rikkumise kõrvaldamist või lõpetamist. Korduval Hea Tava rikkumisel on juhatusel õigus rikkuja oma liikmete hulgast välja arvata. 14. EVPL ametlikku seisukoha misiganes küsimustes avaldab juhatuse liige või juhatuse poolt volitatud isik.

Mittetulundusühingu Eesti Väikepruulijate Liit põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on: Eesti Väikepruulijate Liit 1.2 Mittetulundusühing Eesti Väikepruulijate Liit (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Saue . 1.3 Ühingu eesmärgiks on Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioonide jätkamine ning arendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 1.3.1 Võitlus alkoholi liigtarbimise vastu läbi tarbimiskultuuri tõstmise; 1.3.2 Eesti väikepruulijate toodangu tutvustamine ja propageerimine; 1.3.3 Eesti väikepruulijate õiguste ja huvide esindamine ning muud seotud tegevused. 1.3.4 Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega nii kodu- ning välismaal, sidemete arendamine ja koostöö korraldamine teiste sarnaste huvidega organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides. 1.3.5 Tegevuse eesmärkidega seonduv info-, reklaami-ja konsultatsioonalane tegevus ning kursuste korraldamine. 1.4 Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võivad olla kõik Eestis tegutsevad või tegevust planeerivad juriidilisest isikust väikepruulijad, kelle toodangumaht ei ületa 5 000 000 (viis miljonit) liitrit aastas, kes on iseseisvad ja ei ole omandisuhte kaudu seotud suurtootjaga ning kes kasutavad tootmises Eesti Väikepruulijate Liidu heas tavas kirjeldatud meetodeid. 2.2 Ühing toetajaliikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidavad põhikirja nõudeid. 2.3 Liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. 2.4 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. 2.5 Ühingu toetajaliikmel puudub hääleõigus liikmete üldkoosolekul. 2.6 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 2.7 Ühingu liige ja/või toetajaliige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 2.7.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu; 2.7.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane. 2.7.3 juhtorgani otsusega, mida ei pea põhjendama. 2.8 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed ja mille kutsub kokku juhatus. 3.1.1. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, kuid mitte vähem kui üks kord aastas, samuti siis kui seda nõuavad ühingu huvid või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2 ühingu liiget. 3.1.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus igale liikmele kaks (2) nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate liikme antud e-postkasti, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. 3.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ühingu liikmetest. 3.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole osalevatest ja esindatud liikmetest. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise otsuse poolt peavad hääletama 2/3 osalevatest või esindatud liikmetest. Hääletamisel on igal ühingu liikmel üks hääl. 3.4 Ühingu juhatus valitakse kuni 3 aastaks ja sinna võib kuuluda 3 kuni 5 liiget, kelle määrab üldkoosolek. 3.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 3/5 liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälete enamust. 3.6 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega. 4.2 Ühingu vara tekib sisseastumistasudest, liikmemaksudest ja muudest tasudest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest. 4.3 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

V LÕPPSÄTTED

5.1 Ühing on asutatud määramata tähtajaks. 5.2 Ühing lõpetatakse:

  • üldkoosoleku otsusega;
  • pankrotimenetluse alustamisega ühingu vastu;
  • liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
  • üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
  • muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

5.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil. 5.4 Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega. 5.5 Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust. 5.6 Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut. Mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud asutajate poolt asutamislepingu lisana.

Liikmed

Taako OÜ
Põldemulgu OÜ
Punahabe OÜ
nanoPruul OÜ
Narva Pruulikoda OÜ
Põhjala Brewing AS
Nöösker OÜ
Humal ja Linnased OÜ
Moe Õllevabrik OÜ
Mohn OÜ
Aablu OÜ
Lehe Pruulikoda OÜ
Hiiumaa Pruulikoda Oü
Anderson Beer OÜ
murimae
odrakunn
kohatu
snco_logo_color_est
mulgi_pruulikoda_logo-01
kraftwark_logo
waht
Voldi Pruulikoda OÜ
Veinimõisnik OÜ
Vaat OÜ
Raasiku Õlletehas OÜ
Sori Brewing Estonia OÜ
Humalasulased OÜ
Pühajõe Pruulikoda OÜ
Purtse Pruulikoda OÜ
Kalamaja Pruulikoda OÜ
Käbliku Pruulikoda OÜ
Jaanihanso
59N Brewing OÜ
Õllenaut OÜ
Siidrikoda OÜ
toriSiidritalu
humalakoda
pappa
nudist
Jariste-Veinitalu_1_

Toetajaliikmed

koht
Balmerk-logo-CMYK-01
pruulmeistridUUS
BalticBrewingSupplies

Sooviavaldus

Uudiskiri

Liitu väikepruulijate uudiskirjaga ning ole kursis meie tegemiste ja sündmustega!